Prokopavanje Srbije III

februar 18, 2015 - 12:53 - Redakcija Opozicionar ©

Prokopavanje Srbije III

DOSTA PRIČE, PONUDE NA STO!

Blagovremeno, odnosno do 28.2.2014. godine do 11:00 časova, dostavljene su ponude sledećih ponuđača:

-Grupa ponuđača „Energoprojektoprema” a.d, „Energoprojekt Visokogradnja” a.d, „Energoprojekt Niskogradnja” a.d, „ZGOP” a.d. u restrukturiranju, „ATM BG” d.o.o, „Energoprojektoprema” a.d – ponuđena cena 25.777.138,45 EUR (bez PDV-a);

-„Sitimont” d.o.o. Zemun – ponuđena cena 1.196.532.182,55 RSD (bez PDV-a);

-Grupa ponuđača „Bauwesen” d.o.o. Lazarevac, „Meta Balkan” d.o.o. Beograd, „Remont pruga” d.o.o. Sarajevo, „Konstruktor” d.o.o. Beograd – ponuđena cena 22.000.000,00 EUR (bez PDV-a).

Ponuđači „Sitimont” d.o.o. Zemun i grupa ponuđača „Bauwesen” d.o.o. Lazarevac uz ponudu nisu dostavili sve priloge i obrasce definisane konkursnom dokumentacijom.

Komisija za javnu nabavku je 19.3.2014. godine izvršila pregled i stručnu ocenu ponuda.  U Izveštaju o stručnoj oceni ponuda br. 33/2013-1621 od 19.03.2014. godine Komisija je konstatovala da su ponude ponuđača „Sitimont” d.o.o. Zemun i grupe ponuđača „Bauwesen” d.o.o. Lazarevac neprihvatljive zbog toga što navedeni ponuđači uz ponudu nisu dostavili sve priloge i obrasce definisane konkursnom dokumentacijom.

Komisija za javnu nabavku je kao jedinu prihvatljivu ocenila ponudu grupe ponuđača „Energoprojektoprema” a.d. i predložila da se donese odluka o dodeli ugovora sa navedenim ponuđačem.

ALI TO NIJE SVE. NAJBOLJE TEK DOLAZI

Građanski nadzornik je 30.3.2014. godine iz sredstava javnog informisanja (B92, Danas) saznao da je otvaranju ponuda, kao predstavnik AŽD Praha” d.o.o. Prag, prisustvovao Predrag Nešković, bivši direktor Sektora za elektrotehničke poslove u „Železnicama Srbije” a.d. Prema navodima iz objavljenih tekstova, Predrag Nešković je radio na reviziji projekta  „Prokop”, a u „AŽD Praha” d.o.o, članu grupe ponuđača „Energoprojektoprema” a.d, je zasnovao radni odnos 1.10.2013. godine, odnosno 15 dana nakon što je Naručilac pokrenuo postupak predmetne javne nabavke.

Građanski nadzornik je uvidom u Zapisnik o otvaranju ponuda br. 33/2013-1275 od 28.2.2014. godine utvrdio da je Predrag Nešković, u ime „AŽD Praha” d.o.o, potpisao zapisnik (strana 2, tačka 3, redni broj 3, broj punomoćja 120-14/zmo), zbog čega je zatražio sastanak sa članovima Komisije za javnu nabavku kako bi se utvrdile sve činjenice u vezi sa angažovanjem ovog lica u nadgledanom postupku javne nabavke.

Sastanak sa člnovima Komisije je održan 8.4.2014. godine. Na sastanku su razjašnjena sva pitanja u vezi sa radnim angažovanjem Predraga Neškovića kod naručioca, a građanski nadzornik je sve informacije sa sastanka i prateću dokumentaciju zahtevao u pisanom obliku. Članovi Komisije su upozoreni da bi, ukoliko su tvrdnje objavljene u medijima tačne, dodeljivanje ugovora grupi ponuđača „Energoprojektoprema” a.d. bilo u suprotnosti sa antikorupcijskim odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Naručilac traženu dokumentaciju nije dostavio građanskom nadzorniku u narednih 8 dana, zbog čega je građanski nadzornik, 17.4.2014. godine uputio dopis predsednici Komisije za javnu nabavku, Srđani Šijački, i upozorio je da je nedostavljanje dokumentacije opstrukcija rada građanskog nadzornika. U istom dopisu građanski nadzornik je naveo da je tražena dokumentacija vezana za okolnosti koje se odnose na zaštitu integriteta postupka i da je utvrđivanje činjenica u vezi sa učešćem Predraga Neškovića u pripremi konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku od presudnog značaja za zakonitost daljeg toka postupka.

Građanskom nadzorniku je tek 25.4.2014. godine, odnosno 17 dana nakon održavanja sastanka, dostavljena kompletna dokumentacija o radnom angažovanju Predraga Neškovića kod naručioca.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je Predrag Nešković rešenjem Naručioca broj 50/2005-480 od 23.5.2005. godine imenovan za direktora Sektora za elektrotehničke poslove i da je taj posao obavljao sve do 16.9.2013. godine, odnosno u celokupnom periodu izrade Glavnog projekta za izgradnju železničke stanice Beograd Centar faza I, zaključno sa donošenjem Odluke o pokretanju postupka ove javne nabavke. Predrag Nešković je kao direktor Sektora bio zadužen da organizuje, koordinira, vrši nadzor i kontrolu poslovanja u Sektoru, odnosno operativno upravlja procesima i poslovima u Sektoru.

Predsednica Komisije za javnu nabavku je uz dokumentaciju dostavila dopis u kom se navodi da je Sektor za elektrotehničke poslove, na čijem je čelu bio Predrag Nešković, učestvovao u pripremi i verifikaciji Glavnog projekta, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku, u sledećim fazama:

-Izrada predloga projektnog zadatka i usaglašavanje predloga projektnog zadatka u okviru Direkcije za infrastrukturu (Sektor za građevinske poslove, Sektor za saobraćajne poslove i Sektor za elektrotehničke poslove);

-Verifikacija Glavnog projekta u cilju davanja investitorske saglasnosti.

Uvidom u Zapisnik o radu Komisije za verifikaciju Glavnog projekta „Železnica Srbije“ a.d. od 23.11.2012. godine utvrđeno je da je Predrag Nešković bio član Komisije za verifikaciju Glavnog projekta, na čiji je predlog direktor Direkcije za infrastrukturu 23.11.2012. godine doneo Rešenje o verifikaciji Glavnog projekta broj 20/2012-1149.

Predragu Neškoviću je 30.9.2013. godine sporazumno prestao radni odnos u „Železnicama Srbije“ a.d, a 1.10.2013. godine zasnovao je radni odnos u „AŽD Praha” d.o.o. Prag.

A EVO I ODLUKE

I pored okolnosti usled kojih je ponudu trebalo odbiti, Odbor direktora Naručioca je 4.6.2014. godine doneo Odluku o dodeli ugovora br. 1930/2014-137-55 kojom se ugovor dodeljuje ponuđaču „Energoprojektoprema” a.d. u zajedničkoj ponudi sa „Energoprojekt Visokogradnja” a.d, „Energoprojekt Niskogradnja” a.d, „ZGOP” a.d. u restrukturiranju, „ATM BG” d.o.o, „AŽD Praha” d.o.o. u ukupnom iznosu od 25.773.840,76 EUR (bez PDV-a).

Građanski nadzornik je 7.6.2014. godine obavestio Upravu za javne nabavke, generalnog direktora „Železnica Srbije” a.d. Dragoljuba Simonovića i javnost da je Odluka o dodeli ugovora u suprotnosti sa antikorupcijskim odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Od Uprave za javne nabavke je zatraženo da postupi u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, odnosno da podnese zahtev za zaštitu prava, a od generalnog direktora naručioca, Dragoljuba Simonovića, da odbije da zaključi ugovor sa izabranim ponuđačem i time spreči grubo kršenje Zakona o javnim nabavkama i narušavanje integriteta postupka javne nabavke. Bez obzira na odluku Uprave za javne nabavke, građanski nadzornik je najavio da će iskoristiti svoje zakonsko pravo i u predviđenom roku Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki podneti zahtev za zaštitu prava, što je i usledilo.

(Dragan Dobrašinović)

februar 18, 2015 - 12:53 - Redakcija Opozicionar ©